Hỗ trợ đời sống

Đồng hành thông dịch tại cơ sở y tế
Tư vấn về môi trường làm việc
Hỗ trợ vật phẩm
Chăm sóc tâm lý, và nhiều dịch vụ khác